Fentanyl syntetiskt Heroin för att storma kroppens teater

Fentanyl ett narkosmedel vid teaterstormningen i Moskva

De ryska specialstyrkorna använde en superstark narkotika för att söva terrorister och gisslan vid stormningen av Dubrovka-teatern i Moskva.

Kroppens teater nära dig

Syntetiska drogers teater Shake sphere global

Några dagar efter stormningen den 26 oktober av Dubrovka-teatern tillkännagav ryska myndigheter officiellt att specialstyrkorna använt en gas som var ”ett fentanylderivat”, dock inte exakt vilket. senare analyser påvisade dock Carfentanil och Remifentanil bägge bland de mer korttidsverkande fentanyl analogerna. Carfentanil är circa 100 gånger starkare än fentanyl, 10000 gånger starkare än morfin och 5000 gånger starkare än Heroin. Heroin och morfin verkar i princip på samma receptorer men heroin har en högre löslighet i hjärnan och når därför fler receptorer.

Fentanyler används som smärtstillande medel och som nar­kos­medel i samband med kirurgiska operationer. Ett derivat är ett ämne, som utvecklats ur ett annat ämne, men det kan ha delvis annorlunda egenskaper än ursprungsämnet.

I-Skuggan-av-det-Politiska-Mordet-Poli

Spegla skuggspelet

På basen av hittills kända uppgifter ur öppna källor kan man göra följande förstahandsrekonstruktion av vad som hände. (samtidigt händer linkande invasioner i andra mer öppna teatrar)

Före stormningen fick varje soldat i specialstyrkorna injektion av ett motgift, troligen ett naloxon­derivat. Medlet blockerar alla effekter av opiater (inkl. fentanyler) under flera timmar eller dagar. Det används i praktisk narkomanvård för att göra det omöjligt för heroinmissbrukare att få några ruseffekter (”kickar”) av sin favoritdrog.

Inför stormningen sprutades stora mängder fentanyl in genom ventilationsanläggningar och specialborrade hål för att få så vid spridning av gasen som möjligt. Troligen spreds fentanylet i aerosolform, alltså som vattendimma. Vittnesuppgifter per mobiltelefon inifrån teatern om händelseförloppet vid början av stormningen tyder på att den insprutade gasen var synlig.

När tillräckligt många av terroristerna och gisslan efter några minuter visade tecken på att vara omtöcknade eller medvetslösa påbörjades stormningen. Terroristerna sköts. Enligt vissa mediauppgifter skall några ha gripits. Inga självmordsbombare utlöste sina bomber.

Efteråt visade det sig, att 117 av gisslan hade omkommit (enligt vissa källor 169). Omkring 700 överlevde.

Försöket med fentanylnarkos vid stormningen är veterligen det första i sitt slag vid polisoperativa insatser. Det kommer att ge upphov till en lång diskussion kring medicinska, taktiska, juridiska och etiska aspekter på sådan användning.

Fentanylerna utgör en stor grupp syntetiska narkotika, med opiatliknande effekter. De används i medicinsk praxis som smärtstillande medel (bl.a. i speciella plåster som Durogesic®) eller som narkosmedel (Leptanal®, Rapifen® eller Sublimaze®). Vid narkos tillförs de i injektionslösning.

fentanyl

Fentanyler är en typ av narkotika med opiatliknande effekter. De kan vara från 20 till 5.000 gånger starkare än heroin. Sammanlagt finns uppskattningsvis mer än 1.400 möjliga varianter av dessa droger. Många är dock inte fullständigt utforskade. Fentanyler missbrukas i bl.a. USA och Ryssland som ersättningsmedel för heroin. (Omritad från Valter & Arrizabalaga).

Starkare än heroin

Fentanyler är starkt sövande. De framkallar inte hallucinationer, oro eller andra reaktioner, som gör, att människor kan bete sig oberäkneligt. Muskelkontrollen försvagas eller upphör helt. De påverkade lägger sig ner och sover, blir medvetslösa eller avlider i värsta fall av andningskollaps. Effekten inträder hastigt. Fentanyler har kort verkningstid, i praktiken upp till tre timmar. Deras effekter kan lätt hävas med kända motgifter av typen naloxon (i varianter även kända under namn som naltrexon, nalon eller Narcanti®).

En viktig psykisk effekt av fentanylpåverkan är indifferens, trots att man inledningsvis ser och hör allt reagerar man inte. Det kan vara en del av förklaringen till, att terroristerna inte sköt eller sprängde, när stormningen började.

Fentanylerna kan vara mellan 20 och 5.000 gånger starkare än heroin. Den verksamma dosen kan vara så liten som 50 mikrogram (miljondels gram). Det är ungefär samma vikt som ett vanligt korn av koksalt. På den illegala narkotikamarknaden förekommer kraftigt utspädda fentanylberedningar under beteckningar som ”China White” eller ”Krokodil”. Det senare har blivit ett allvarligt missbruksproblem i bl.a. S:t Petersburgsområdet. Även sjukvårdspersonal har missbrukat fentanyler, eftersom medlen är lätt tillgängliga, höggradigt potenta och svåra att spåra i urin. Men de är svåra att dosera i russyfte även för läkare. Från USA redovisades i mitten av 1990-talet ett 20-tal fall, där läkare avlidit av fentanylmissbruk.

Antalet fentanylvarianter har uppskattats till fler än 1.400 men de flesta är inte fullständigt utforskade. Många står dessutom ej under narkotikakontroll och kan därför ännu säljas fritt. Fentanylerna är inte förbjudna enligt internationella konventioner mot kemiska stridsmedel vid inhemska polis- och säkerhetsoperationer.

Fentanyl kan intas genom sväljning, injektion eller hudapplikation (smärtstillande plåster). Det är känt, att fentanyler kan förgasas, även om denna metod ej används i medicinsk praxis. I ett fall i USA värmde en sjukhuspatient ett smärtstillande plåster med fentanyl och inandades gaserna, med resultatet att han drabbades av hjärtsvikt och medvetslöshet. Han kunde räddas med naloxon.

Fentanylberusning har den polisoperativa fördelen, att det går att i förebyggande syfte ge ett effektivt motgift (naloxon m.fl.), som verkar under lång tid. Stormningen kunde således genomföras utan gasmasker. Däremot innebär fentanylförgiftning en allvarlig risk för de drabbade. Det kräver akutmedicinska insatser, som kan häva effekten på någon minut. I denna del synes dock informationsflödet till sjukhusen i Moskva om, att just fentanyl använts, ha varit ofullständigt.

Inför planeringen hade ryska federala myndigheter troligen tillgång till omfattande dokumentation från sovjettidens experiment med olika gaser.

Största narkosexperimentet

Gasningen på teatern är sannolikt världens hittills största narkosexperiment, även om det skedde under former, som ingen svensk me­dicinsk-etisk forskningskommitté skulle acceptera.

Vid narkos på sjukhus är den samlade aktiva och övervakade gasvolymen några liter och patientens reaktion och vitaltecken (puls, blodtryck, andning, syresättning m.m.) kontrolleras av en särskilt avdelad läkare eller sjuksköterska sekund för sekund. På teatern var den sammanlagda rumsvolymen troligen minst en miljon gånger större, sannolikt i storleksordningen 5.000 – 10.000 kubikmeter. Ingen medicinsk övervakning skedde under stormningen.

Administration av gas eller aerosol över en så stor rumsvolym och till så många människor är bl.a. ett svårt gaskinetiskt fördelningsproblem. Medlet måste spridas ur flera munstycken men det tar ändå lång tid, innan gastrycket fördelar sig någorlunda jämnt. Under tiden hinner gaskoncentrationerna bli mycket höga på vissa ställen.

Till detta kommer, att människor har mycket stora skillnader i känslighet för narkosgaser liksom för alla andra läkemedel eller droger. Efter mer än två dygns väntan med stillasittande och otillräcklig föda och dryck var dessutom de flesta i gisslan i dåligt skick. Även om obduktionsrapporterna ännu inte offentliggjorts, kan man utgå från, att de flesta avled av andnings- eller cirkulationskollaps. Några kan ha avlidit av hjärnskador orsakade av syrebrist. Inandning av uppkräkt maginnehåll till lungorna är en annan möjlig dödsorsak.

Fentanyler har vid medicinsk användning de kända och vanliga biverkningarna att framkalla yrsel, hämma andningen, sänka puls och blodtryck, utlösa illamående och kräkningar samt orsaka muskelstelhet (inklusive bröstkorgens muskler, vilket försvårar andningen). I sällsynta fall kan de ge kramp i stämbanden (laryngo­spasm), vilket vållar kvävningsrisk. Det är också anledningen till att så många dog efter gisslandramats upplösning på Dubrovka teatern, de bars ut under bar himmel en regnig dag med öppna munnar och dog för att det regnade.

Dödsfall Opiater synetiska

Precis som överdoserna av syntetiska opiater regnar in över USA i en storm som just nått Sverige.

Sjukvårdare och ambulanspersonal hade inte upplysts om vilken drog som använts för att storma teatern och hade därför ingen rimlig anledning att förstå den medvetslösa sanningen om den djupa sömn som narkos kan ge. För den sömnen är rena grekiskan och narkos är det grekiska ordet som gav Narkotika sitt namn. Aaah.

Olof-Palme-död

Andra gaser hade varit svåra att använda mot så stora grupper som på teatern. Tårgas hade vållat risk för panik. Dessutom kan tårgas vara livsfarlig för astmatiker, genom att reta slemhinnorna så kraftigt att det utlöser anfall. Vid inbrytningen under Norrmalmstorgsdramat 1973 använde svensk polis tårgasen CS för att bryta motståndsviljan hos bankrånaren och hans medhjälpare. Den insatsen förbereddes noga med omfattande medicinsk support i direkt anslutning till platsen. Gisslan transporterades med ambulans till sjukhus, där läkare stod beredda. Från Norrmalmstorgsdramat är för övrigt att minnas, att statsminister Olof Palme gav polisen fritt mandat att skjuta bankrånaren. Om det senare behövdes, skulle regeringen ordna abolition …En annan Svensk narkotika forskare Nils Bejerot myntade senare ett eget begrepp om det hela som sedan blev Stockholmssyndromet. Han assisterade polisen på nära håll.

Lustgas och andra narkosgaser hade inte varit möjliga att tillföra i så stora volymer, att de kunnat användas praktiskt på Dubrovka-teatern. Bland övriga sövande medel finns inga, som i praktiken kan distribueras i tillräckligt stora mängder. De flesta kräver doser, som är 100–1.000 gånger högre än för fentanyl.

Dödsfall Opiater synetiska

Flera än någonsin dör av överdoser av syntetiska opiater som fentanyl och fentanyl analoger, ovan statistik för dödsfall i USA av Narkotika som meth kokain herion, metadon etc

YouTube Preview Image

Frågan är hur applicerar du en kula som är starkare än den som dödade Olof Palme och hårdare än den som dödade John F Kennedy och ändå lyckas med konststycket att se oskyldig ut?

Tja pröva med att marknadsföra opiater för alla dess fördelar. Då säljer du ju bara läkemedel och marknadsför inte dödskalla psykopater som gör vad som helst för näst fix. Och då kan man alltid skylla på dåligt umgänge eller de mera luddiga faktorerna i ett socialt lull-lull.I-Skuggan-av-det-Politiska-Mordet-Poli

I Skuggan av speglingen, höger och vänster byts ut. Men linjerna ser ändå ganska liknande ut. Det finns heller ingen direkt skyldig att peka ut för aktieägarna i bolaget är ju just bara aktieägarna och bakomliggande intressen. Alla på sin specifika post, så visst ska det kunna få kosta att göra staten en sådan björntjänst i kropparnas teater.

Ljuslågan form i yttre rymden utan gravitation. Lågan vänder sig alltid uppåt och där inget upp eller ned återfinns återstår att bli klotrund och bränna av veken.

låga och gravitation

Låga och gravitation

av en ren händelse, en gammal funktion.

 

 

blogstats trackingpixel

Konsten att marknadsföra en Folkhälsokatastrof

Uppdaterad med bättre bilder på statistik när det gäller följderna av marknadsföringen/reklamen av beroendeframkallande medel som Fentanyl, Oxycontin (syntetiska opiater) några bildanekdoter i ämnet samt nya fräsha bilder på Sara Heyman..

Vi har sett det historiskt gång efter gång. Lättast att gå iland med att  sälja in skiten har det nog alltid varit att komma från ett ”heligt” eller oifrågasättbart håll.

Heroin Bayer

På Stone Street … ja du ser

heroin-bayer

När Bayer började marknadsföra Heroin som ett mindre beroendeframkallande medel. Liksom föregångaren som började med att sälja ljusbrytande verkan såsom färg och bläck under namnet IG Farben.

Methedrine-Metamfetamin-reklam

Banta lyckligt med meth amfetamin …


Eller hur Metadon ett ersättningsmedel för Heroin-missbrukare i sig själv blev en av de mest bidragande orsakerna till drogrelaterade dödsfall i flera delstater i USA redan runt 2006Sara Heyman Medicinjournalist på Läkemedelsvärlden har gestaltat det hela med en mycket bra artikel om förgrena mellan det svartvita när ett Läkemedel blir en folkhälsokatastrof

Om hur den aggressiva marknadsföringen av Oxycontin ledde fram

Det handlar om Oxycontin och substansen oxikodon, en syntetisk version av morfin. Det utvecklades av företaget Purdue Pharma, godkändes av FDA 1995 och lanserades på den amerikanska marknaden 1996.

Marknadsföringen var aggressiv. Purdue Pharma spenderade miljontals dollar på pr under flera år. En del lades på prylar som mer för tankarna till lanseringen av en Disneyfilm än ett morfinliknande läkemedel. Fiskehattar, leksaker och cd-skivor med låtar som Get in the swing with Oxycontin delades ut.

Till att det nästan biverkningsfria och inte alls så beroendeframkallande läkemedlet i stället blev just det, en folkhälsokatastrof. dödsfall-i-överdoser-USA

Överdos av droger USA 1999 – 2010

drog-relaterade-dödsfall-vs-andra-orsaker

Drog relaterade dödsfall 1999  2010

missbruk-opiater-dödsfall

Opiat relaterade dödsfall

Hur medicin ofta ämnad att skapa Oberoende i slutändan ger ett eller flera beroenden vilka dessutom eskalerar.

The Promotion and Marketing of OxyContin: Commercial Triumph, Public Health Tragedy by Art Van Zee, MD

Dödsdroger och Psykdroger har några bra videos om just Metadon och liknande

Så visst kan läkemedel och medicin vara farliga

Därför har vi nu idag mer rigorösa testningar av läkemedel än någonsin tidigare. Vilket inte alls utesluter att några av testningarna visar att medlet verkligen är farligt för människan och att människor dör ändå, vilket bland annat Theralizumab även kallat TGN1412 och CD28-SuperMAB, TAB08 under olika faser av testningarna visade. Hur en immuno-modulerande medicin fick huvudet på några att mer likna elefantmannen då det beskrevs som ”Balloned”…. och växande i storlek.

Vågar man hoppas på att den utomordentligt läsvärda medicinjournalisten Sara Heyman skriver en artikel om det läkemedelstester genom tiderna, för just ett oberoende är nog också grunden till att få fram smutsen som alla kanske inte vill se och Läkemedelsvärlden är en av de få säkra oberoende källorna till kunskap om Mediciner och läkemedel bortom den vackra reklamen.

Men förstår de verkligen vad som gör en sida svag och vad som gör en sida stark?  Definitivt tveksamt i bästa fall skulle jag vilja säga.

Sara Heyman

Här ser vi stjärnmodellen och primadonnan Sara Heyman från Kinesiska fastlandet

Sara Heyman i ny tappning

Sara Heyman

Sara Heyman

Heyman Sara på topp

 

Sara Heyman

Sara Heyman

Här döper vi sara Heyman till sara heyman och inget annat. Att automatiskt döpa bilder till Stor_Liten WP Blog ide, gör att närvaron online verkar att ha gått i ide.

Sara Heyman

Sara Heyman lyser upp mot den mörka bakgrunden

Sara Heyman

Förvisso mörkt och kallt men varför gå i ide och dölja sig bakom widgets man inte riktigt förstår hur de fungerar undrar vår kinesiska vän Sara heyman. (fast på kinesiska då förstås)

Sara Heyman

Vår Sara Hey man what up?

En artikel om hur en President i ett land går ut på ett dödligt krig mot dödsdrogerna så hög-gradigt påverkad av ett syntetiskt heroin att han själv beskrev sig sett himmelen innan döden, men nu senaste veckan tagit tillbaka det mesta av vad som tidigare sagts. President Duterte i Filippinerna.

sushi you see

Att ge sig på och mobba bloggare som jobbat gratis för att beskriva saker de gillar och tycker om verkar dock inte alltid löna sig. En nybliven Sushibar ägare lyckades få en hemsida som skrivit om den förra ägarens verksamhet och sushi nedstängd och raderad -Dåligt för verksamheten tyckte han när sidan på hans uppdrag inte ändrat på menyn med en gång, utan meddelandet hamnade i spamposten, kom från ett känt spam-ip.  Så ät surströmmingen när sidan kom tillbaks och nu verkligen inte alls rekommenderar självgodhetens sura fiskar.

sim sim, sim salabim

 

 

blogstats trackingpixel

Aaron Smith-Levin

FIXAT TILL NÅGRA TRASIGA LÄNKAR

Artikeln om Aaron Smith Levin gav ett stort gensvar, vi tackar för det.Aaron Smith-Levin

Aaron smith-Levin fick bara timmar efter sin medverkan i Leah Remini Scientology the aftermath en egen Scientology hat-hemsida i sitt eget namn. Här visar vi med lite sjuka bilder i stället för att snacka skit, uppriktigt talat.

Det är en svag religion som ständigt måste attackera sina kritiker rent tvångsmässigt. Scientology har sitt reaktiva sinne för speglingar av verkligheten som inte passar tunnelsynen.


Aaron Smith-Levin med Mike Rinder en av de högst rankade som någonsin hoppat av Scientology sekten.

Kändisar och Scientology

Scientology-Celebrity-deadJa det finns speciella celebrity centers inom scientology, här ovan ser ni en av de mest kända kändisarna som varit med i Scientology. Charles Manson. Han fick dock ingen hat-hemsida uppkallad efter sig när han sa att ”Scientology är för galet för mig.”

Scientology Aftermath

Marc Headley Clarie Headley

Scientology-Aftermath

Ron Miscavige pappa till den nuvarande ledaren David Miscavige. Nu är också han utanför sekten och kulten scientology eller som en del säger här i Sverige Scientologikyrkan. Författare till boken

Scientology-Aftermath

Amy Scobee författare till boken Scientology abuse at the top.

Egg-sausage-interfacing-scientology-hatewebsites

Kändisar som lämnat sekten och kändisar som är kvar…

Scientology Aaron Smith-Levin

Aaron Smith-Levin

Aaron Smith-Levin är en flitig twittrare och driver även youtube kanalen Scientology growing up, eller om det var Growing up in Scientology.

Scientology-the-aftermath-&-fractal-in-g

Oavsett hur man försöker förvränga en bild med automatiska algoritmer så verkar de som deltagit i Leah remini’s show Scientology the Aftermath inte speciellt ledsna, tjuvaktiga eller kriminella psykfall utan snarare verkar de ha mått väldigt bra av att komma från den sjuka kulten som kallas Scientology kyrkan men egentligen mest verkar vara en business.

 

Scientology-Aftermath

Tom de Vocht en av de få utvalda som jobbat mycket nära den nuvarande ledaren för scientology berättare en hel del om bourbon och whisky svepar- vanor samtidigt som David Miscavige skrävlar om vad Tom Cruise sagt under autditeringen (eller typ bikten) som ska vara hemlig och strikt konfidentiell, vilken dock skrivs ned bara för att det ska gå att följa den andliga utvecklingen.

I Praktiken så är denna hemliga folder inte det minsta hemlig när du väljer att lämna kyrkan för då åker tydligen allt skit du någonsin gjort rätt ut på en hat-hemsida som scientology verkar vara en av de få experterna på som världen hitintills skådat.

Sharma David Miscavige

Så visst förstår man kändisar som John Travolta och andra som inte lämnat sekten än, speciellt de som har något att dölja och inte vill ståta offentligt med. Kanske ledaren själv skulle låta sig auditeras med en E-meter i en domstol för att där kunna visa hur bra den fungerar?

 

Sharma Tom Cruise

Går det inte att göra något åt Scientology så att de kan bli clear från sitt reaktiva sinne mot kritik & för att hjälpa dem i verkligheten bortom sin egna tunnelsyn?

Going clear the prison of belief

bra läsning  surviving scientology av leah remini the troublemaker

 

blogstats trackingpixel

Aaron Smith-Levin

Vi passade på att uppdatera till Scientology header också… lite tema tokigt framåt nyåret…

Eller Aaron Smith-Levin växte upp i kulten och sekten Scientology. Ganska skönt berättar han om något som är högst oskönt

Den som slutar eller lämnar sekten Scientology blir plötsligt en helt galen och kriminell person, i varje fall om man får tro sektens egna hatsajter som kan komma bara några timmar efter att ha uttryckt sig kritiskt i ett större radio eller TV Program. Fråga Aaron Smith-Levin.

Clearwater florida Aaron smith levin

Aaron Smith Levin

Bara timmarna efter hans medverkan i Leah Remini Scientology the aftermath så fanns ett äkta sataniskt jävla hat hemsida i hans namn. Alla Fotografier där man ser dum, häpen eller elak ut finns naturligtvis på dessa knepigt efterblivna hemsidor. När du är ledsen gråter och bara vill dö, japp nu finns de där alla bilderna på en hathemsida i ditt eget namn.

YouTube Preview Image

Ok, här har vi inte kopierat några av hat-hemsidornas foton, men vi visar bara principen.

Scientology

Aaron Smith-Levin egna youtube kanal heter något på Scientology

leah-remini-scientology

Leah Remini Scientology the aftermath

Leah Remini Scientology the aftermath med alla sina deltagare tillhörde denna logiska regel som närmast liknar medeltiden än ett modernt civiliserat samhälle. Skriver vi ned texten på vad som påstås så sprider vi rykten så vi nöjer oss med de som scientologerna är bra på, eller åtminstonde trorsig vara bra på att photoshoppa verkligheten i en rund och stenful tunnelsyn.

Aaron-smith-Levin-asl

Aaron Smith-Levin

Den som lämnar något som är BRA BRA måste självklart vara DÅLIGT DÅLIG ochverkligen i behov att ett bad.

aaron-smith-levin-Scientology

Aaron Smith-Levin

Aaron Smith Levin

Clearwater-Florida--Scientology-hate-websites-mixup

Mike Rinder Barbara Kahn     Scientology-garden-Mike-rinder-Aaron-Smith-Levin

anne-tozser-on-aaron-smith-levin

För får du för dig att lämna kulten så kan du ge dig fan på att din frus mamma kommer upp på en video på din numera riksbekanta hat-hemsida. Det hände för just Aaron Smith Levin som växte upp i scientology och hade alla sina vänner där med hela sin familj, så att lämna innebar i princip att lämna allt han levt för och någonsin kännt till,

julie-mccloskey-on-aaron-smith-levin

Före detta kollegor dyker förstås upp oc hsnackar skit om du, hur dum och elak du var osv. Konstigt nog så inträffar det alltid enligt samma princip även om medlemmen tidigare varit mycket framstående scientolog, så blir denne med en gång något helt annat för Scientology är en business och den businessen tål absolut inte heller kritik.

 

OUT-OF-IT-Scientology-Cult-free

Mike Rinder Aaron smith levin

 

Mike Rinder & Aaron Smith-Levin+ unknown beauty – Att ha lämnat skit sekten känns bara skönt.

AronSmithLeviun-Mike-Rinder--Clearwater-Florida

Mike Rinder Aaron smith levin

 

Clearwater Florida

Mike Rinder Aaron smith levin

penny-atwell-jones-on-leah-remini

Kollegor dyker upp liksom gamla bekanta oisv allt enligt mönstret av den gamla stringenta L Ron Hubbard som kommer med sin gamla hänggura och tror att han är rena gitarr virtousen, i varje fall enligt den praktiska filosofiska expidieringen som mer liknar folkhemmets egnaste uthus – som droppstens kalken urlakad ned i gruvirna under tills stallaktiten möter stallagmiten och bildar en ny liten rundning av rent förstelnad tunnelsyn. Pling pling här kommmer LRH

aaronsmithlevin-chrisshelton-scientologeeseAllt du inte vgill kommer nu fram för ingen av anhängarna skäms för L Ron Hubbard – Men scientology kan antagligen inte heller skämmas för att de drar sin stora gudomliga idol L Ron Hubbard i smutsen.

Aaron Smith-Levin

Aaron Smith-Levin

 

För vad kan praktiken göra annat än att kasta skugga över grundaren, en mörk man som kvävde ljus. Dessa presentationer av människor i sina sämsta sidor visar verkligen att Scientology har än sämre sidor än det vi redan sett här demostrativt, för ingen visar sina sämsta sidor utåt, så mycket vet vi.

Scientology Aaronsmithlevin no suprice

Alla konstigare bildrutor i en videosnutt kommer fram, men aaron smit levin är ganska generös. så nu blir det fullt ös.

För han kan inte ha fel bara den enskilda medlemmen som får för sig att lämna den för bannade sekten och leva ett vanligt mycket bättre liv. Varför skulle man annars göra det?

aaronsmithlevin story evaluation

De utvärderar sina egna fritänkande sanningar vilket oftast inte är något annat än dekret från ett diklatoriskt ovan – från den himmel som själv bestämmer din framtid & designen av din hat-hemsida.


mike-rinder-abc-2020

Skapa Hat-Hemsida AB scientologerna – verkar fungera enligt följande. Allt som medlemmen i scientologerna sagt till sin auditör skrivs ned och nu fan så kommer alla skandalerna ut för det som tidigare sagt varit skyddade hemligheter i bikten åker ny rätt ut på en hat hemsida från scientology.

 

leah remini scientology aftermath

leah remini scientology aftermath

Skådespelerska på film javisst finns det bilder att ta av, minst 32 per sekund …

Att få kvinnor att se illa ut är ganska enkelt och inte så många har nog ens tänkt på tanken att just detta är så viktigt, dessuton väkdigt enkelt om det gäller en skådespelerska med ett stort känsklomässigt registerm så går det att klippas fram ruta för ruta ganska enkelt.

Leah renini Scientology Aftermath är ett exempel från den nu Emmy belönade serien. Flashback här på spot life skrev också lite om just Aaron Smith-levin häromdagen

blogstats trackingpixel

Motorcycle Stuntrider fotografi

Brukar inte kolla på stunt eller stuntrider, visste faktiskt inte ens att det kallas så när man gör stunt på en mc motorcycle. Som ni säkert kan se ändrar vi nu också temat till lite mer av just Stunt Rider Mc Motorcykel .

Stuntrider

Elmotorcykel och Stunt rider – visar att om bildning är att ha kunnande och kontroll så är detta ett bildande fotografi om kunskap och kontroll.

Men visst ibland finns det något eller någon som glänser till och visar det där lilla extra som man utan att ha ens tänkt på det skulle säga – Det är inte möjligt. Och så var det även här. Såg en KTM el-motorcycle, och tänkte bara i tomma tankebubblor ett tag. Det löddrade på ganska rejält.

Har nu sett en del stunt riders och en del verkar superstressade och ska göra så många stressiga saker på en gång att det bara ser just stressigt ut för ett otränat öga. Även om alla fattar att det är svårt, men som vanligt är det väl bara de bästa som kan ta det verkligt lugnt och dansa lite med motorcycle så att den får visa vem som är vem och yoyo mc2.


Vi uppgraderar med hela youtube Stunt Rider.

Best of Stunt riding med The Stunt Rider MC.  Bild Rickard Karlsson.

stunt riding motorcycle

Stunt rider som fotnot

stuntrider motorcycle

Eller är det verkligen ett stuntrider i ”fotografi” där talangen visar sin bildning över mc’n i praktiken ;) Nu väntar vi bara på att han står och styr sin MC med foten på framhjulet om det nu går för utan att ha sett bilden är det svårt att fatta. Stuntriding motorcycle och stunt rider blev några nya ord i våran låda, tackar för det  Stuntrider.

MC Stuntrider KTM

Motorcycle stunt rider

 De Ikonografiska stiliseringens free Whe-ll-ie

Motorcycle Stuntrider sign

Motorcykel stunt rider

Motorcycle Stuntrider sign

Signed motorcycle stuntrider

stunt objektiv

 banana thinking bunching

blogstats trackingpixel

Fake Nyheternas transmediala minareter

Oooh du storartade grönska med kungen av fake nyheter som verkligen fått igång projektorn sin

Du stora grönska

Av alla stora hjältar vi sett och någonsin ser i höjden av sina påståenden och deras nedtryckande mängder av massa. Det är inte bara kungen av Fake-nyheter som skickar i väg sin deklaration på posten för att sedan galant och oskyldigt som få, kunna hävda hur sanningen om hans egna nonchalans mot grunden till det han står på ändå slår tillbaka och skadar honom helt oskyldigt som den nolltaxerande hjälte han gärna vill säga att han är.

Kungen av fake nyheterSully trumpen

Ihålig inpå mässingen, men visst är deklarationen bra om 24karatiga guld till säkerhetsbältet på privatjeten, guld är ett mycket mjukt material, men visst låter det kanske bra vid första överhörningen, sedan låter det värre – som ett hänsynslöst aurum.

Sanningen är väl att han är väldigt van att lyssna på vad han kan gå hem med och få andra att följa, hur kan man annars förlora i spelarens enda säkra position – som casino ägare – och sedan ändå gå vinnande ur det hela – när andra får betala för skulden –

Fat lubricating the imagined masses fluently

Nya rekord för nygamla krämare på glid, här en glidare på kräm som än inte smakat krämare på glid, men står mitt framför lubrikatet som smörjoljan i sociala massiv och tribology.

LOL-kim-jong-nam thi huoung

LOL LOL Precis lika glatt som alldeless nyss och förr blir det dock inte för alla i denna vackra värld.

 

Top hat in the leading motive

in Spaces of Spatial temporal tribology – Lubricating – the sight seeing *blink* in the complimentary –

I Urval och urkund

Med hårda vågor är det nog också så att ljusgivaren skapar stor skugga genom vinkeln i sina projektioner – Från utopin av ett statistiskt nollställt ingemansland till anarkismens gör det själv barer i djunglerna utmed historiens rand – precis som en skiva av vår dagliga tunnelsyn – ned till myntets tredje sida & Punkten

. o O o.

Ladies MC  (1)

Ok Yoyo MC – comming back to you –

Det är nog bara Kim Sunk som känner sig omkörd av alla fiender till kommunismen som enpartistat och därmed har väldigt stora likheter med konkurensbefriade aktioner utan skatt på egna marknaders monopol. Marknadsförda av sina motsatser, för visst har väl den kommunistiska lillen ändå vett att förstå att som oifrågasatt ledare är han monopolets okrönta konung. Liksom trumpen är fake nyheternas gyllene gynnare. Vad annat kan det va …

Donald-Trump DUKT TIG

dukt tig i sulky sullen trump Donald-Trump DUKT TIG

Nu kan han se sig som offer för att inte ha lämnat något till allas kassa utan varit den som skott sig Donald-Trump

Hur kunde annars en trumpen person kunna redovisa sig själv som offer trotts att han systematiskt inte bidragit till det system han nu ska styra – på annat sätt än att låtsas som om hans nolltaxering i princip är andras verk – i varje fall just allmänhetens kännedom om hans verk –

Meimei Café

Precis som när han var så djupt skuldsatt att han inte var ekonomiskt rimlig att fälla – bankrutt i nya rekord – av ämnesmässig syftesglidning. Hänförande.

 

blogstats trackingpixel

Barack Obama Tack för din tid

Ju längre tid som gått efter att Barack OBama tackade för sig, desto mer känner jag behovet av att tacka för hans egna tid vid styret och ratten. Mycket bättre och säkrare på hand än alternativen som det verkar.


med en storartad självdistans och humor förutom den väldigt välslipade retoriken. Där närmas det något.

Barack Obama

 

Med en vy mot en stor stad och något nytt skapat i den tid som flytt. Visst har den med höga ambitioner alltid en massa som är och förblir ogjort av det tänkta och drömda i ambitionsniåvernas alla olika lager & skikt.

Obama

Men mycket i livet går upp och ned, man bollar dribblar lobbar och ser.

Obama

 

Men vem kunde då tro just det… att behöva avvärja en ekonomi inför randen av en större avgrund. Och vem ville stå där och inget gjort när det hela kunde undvikas. Själv frågar jag mig vad vi alla kan lära oss av vad barack som världens då mäktigaste man – att han önskade kunna få mer gjort och uträttat – Att en president oavsett vilket land det än gäller måste ha stöd i flera av landets legala instanser för att kunna få igenom alla nivåer av sina åtgärdspaket, samt att makten kanske mer nu än tidigare också ligger på det som kallas marknaden och marknadskrafterna.

Hotel Restaurant

 

Tankenbanan att skapa något nytt är inte sällan också mer än ett nytt skalplagg av teflon, eller splicad PTFE, Gore Tex i textilen med de tejpade sömmarna. Drömmer jag. Eller föll just lite tankebanan av klasen … Skalding i bildad mening …

fraktal times in time circles in the square foot

Go and travel

385763_314187121990227_1796399186_n

El oriente Dumaguete

Private Garden Negros Dumaguete

Private Garden Dumaguete

Private Garden Negros (1)

Private garden dumaguete

 

 

 

blogstats trackingpixel

Tack Hussein

Barack Hussein Obama

obama gating tide

Michell Obama Barack Obama

För ett bra jobb från ett utomordentligt svårt läge, mycket nära flera branter där det kunde gått helt fel. Med en ekonomisk kris hängande rätt på den nya presidenten. Mycket blev gjort även om önskemålen alltid är större än vad som lyckats med, men det talar oftast om ambitionsnivån.

En mästare i att hålla tal med välunderbyggd retorik utan att förlora verklighetsfästet. Frugan som första damen med sitt fitnessprogram för många amerikaner etc etc.

Man kanske ska vara glad att det är nu som trumpen tillträder och inte tidigare då större delar av värdsekonomin stod instabilare och gungade desto mer …  Kan man inte ens lyckas med att vinna som spelar på det enda säkra sättet som finns för spelare att vinna – Dvs att själv äga ett kasino eller anordna en lotteriverksamhet vad kan man vinna med då?

Obama eller elvis

Tja sätta sig i så hård skuld att långivarna förlorar mer på att kräva återbetalning av samtliga skulder och därmed ge den stora låntagarens egna insolvens sänka värdet på de tillgångar han fortfarande förfogar över och därmed förlora än mer. Trupmen historia om trump in på bara mässingen. Men som president ett helt och hållet oprövat kort, och jag gissar att få har någon verklig aning om vad som händer och vart skutan vänder.

obama

Trump can make the cornfields great again – by making popcorn

Obama-Basketball.jpg

Bara den där lilla enkla grejen – ja jag drog halsbloss – det är därför man röker – Klart med en gång avklarat direkt. Ingen Cliton bill som sur efterräkning att han visst rökte men inte drog några halsbloss. Det är möjligt men bill drog uppenbart flera rökridåer på flera plan.

Tack Obama!

Laleh-

Ingen middade väl sköna Laleh’s konsert som fortfarande går att se på Svtplay.

Värden snurrar

ja ja världen och stjärnorna snurrar …

FFB303DA-A685-4FC6-BAAB-BFA05FBDE01F_w610_r0_s
Det är inte bara jorden och stjärnorna som går perioder för klockans spår

blogstats trackingpixel

Scientologi Dokumentation om sekten

Svt hade en bra dokumentär om Scientoligi som tyvärr inte längre är tillgänglig. men det finns flera tex.

The secrets of Scientology (Full Documentary)

Scientologi med sina scientologer verkar vara besatta av att tysta sina kritiker. Det verkar vara ett genomgående drag som syns i flera av dokumentärerna som finns tillgängliga. Är sanningen så farlig kanske verksamheten och sekten är värre?

[URL=”https://wikileaks.org/wiki/Category:Scientology”]Scientology wikikeaks[/URL]
Wikileaks har en gedigen och omfattande sida om ”scientologi hemligheter” vilken omfattar en hel del av den konspirativa verksamhet som scientologi skiten verkar ha varit och förmodligen fortfarande är aktiverad i mot yttrandefriheten och demokratin genom att skrämma till tystnad. mycket bra för den som är intresserad av att bilda sig mer i dokumentation om denna vidriga sekt.

Förutom att Grundaren till scientologi Ron L Hubbard själv verkade rekomendera amfetamin vid dianetik terapin  detta kan vem som helst se genom att läsa boken i sitt original utförande och inte bara läsa de mer tillrättalagda versionerna av Dianetik villken kallas den moderna vetenskapen om mental hälsa. Men att grundaren använder sådant kanske inte går så harminiskt hand i hand med att sådan medicinering krtiseras våldsamt av samma grupp som förefaller hata psykiatri och ”psykiatriska mediciner” detta trotts att grundaren själv förefaller ha använt sådana.

Bönar och ber

Tja, sanningen är väl alltid värst för en sekt – bäst att försöka tiga ihjäl den och skrämma andra…

”Scientology and all the other cults are one-dimensional, and we live in a three-dimensional world. Cults are as dangerous as drugs. They commit the highest crime: the rape of the soul.”
L. Ron Hubbard Jr. Penthouse, June 1983

 

Skriet

Ripan Roppar eller det sista skriket – så visst spåman – så skördar man

 

blogstats trackingpixel

Klapp med jul

På hjul går tankarna för tänkarens fysik

Men kul ändå för richard feynman kan vara mycket avancerad men går ändå att förstå.

Går att se och skönja genom ritningarna såsom genom människans genom DNA. Tjolahej tjolaphopp jag här kommer faktiskt jag tycks hans säga den gode Richard Feynman.

Han kallas ofta för fysiker, kanske beror det på ett nobelpris i just fysik, men ändå – så mycket annat var han också, konstnär till exempel.

 

domainstats

Bokstav för bokstav i ordens domän som magiska redskap för ordens mening. skapa

TROLLÄNG

Helena Trolläng tänker på ensamma barn i Sverige ska behöva umgås med den jobbiga fyllans konsekvenser när människor de känner så väl plötsligt förändras helt och hållet och polisen tyvärr måste komma och hämta deras far, ja för det är oftas en han. Nallar kan visst hjälpa, tycker mest det är synd att det ska behövas. Men visst bra Helena, sätt lampa på ljuset som ger oss alla lite reflektion.

Nallars små halå

 

blogstats trackingpixel